Водата за здраве и живот

Written by on 20.05.2011 in Новини - Коментарите са изключени
Донка Бойкова

Водата е основна среда на живата материя. Във вода протичат всички жизненоважни биохимични и физиологични процеси в човешкото тяло. Без­спорен научен факт е, че без хра­на човек може да живее няколко седмици, но без вода – само ня­колко дни.

Водата съставлява 75% от ма­сата на тялото на децата, 60-65% от тези на хората в зряла възраст и 50% – от тази на хората в на­преднала възраст. Биологичната й роля е незаменима и много­странна – тя е течната среда, в която се извършват транспортът и обмяната на хранителните ве­щества, на хормоните, ензимите, кислорода. Водата пряко участва в терморегулацията, клетъчното обновление, репродукцията. В условия на умерен климат и седящ начин на живот възраст­ният човек губи дневно около 2,5 I вода – 1,5 I като урина, 500 ml – при дишане, и около 500 ml с потта. За да поддържаме водния си баланс, всички ние трябва да поемаме достатъчно вода, която да компенсира водните загуби. Около 300 ml вода се образува в организма при биохимични­те реакции (обмяната на веще­ствата). С твърдата храна, която консумираме, също приемаме около 800-1000 ml вода. За да запазва водното равнове­сие в тялото си, възрастен човек трябва да пие поне 1,5-21(6-8 чаши) питейна вода, включи­телно напитки.

Потребностите от вода ва­рират в зависимост от пола, кли­мата, мускулната натоваре­ност, масата на тялото. При мъжете нуждите от вода са по-го­леми от тези при жените, заради различията в телесната им маса и телесния състав. Хората с наднормено тегло се нуждаят от по­вече вода -1 допълнителна чаша дневно на всеки 10 излишни килограма. През лятото, когато загубата на течности и минера­ли с потта е по-голяма, нуждата от вода е също по-висока. През зимата и ранната пролет, когато консумираме по-малко пресни зеленчуци и плодове, също тряб­ва да пием повече вода. Кафето и алкохолът имат дехидратиращо действие. За­това с всяко кафе се препоръчва чаша вода, а с алкохола – задъл­жително „разредител” (най-до-бре – слабоминерализирана вода).

При диетичен режим и за кон­трол или редукция на теглото се увеличава нуждата на организма от вода. Разградните продукти на мастната обмяна (кетонови тела) са органични токсични вещества, които се отделят във водна среда – с урината през бъбреците и с потта през кожа­та. При недостатъчен прием на вода тези отделителни функции са затруднени. Рефлекторно (по централно-мозъчен път) се по­тиска липолизата (разграждане­то на мазнините), за да се намали рискът от интоксикация, което от своя страна негативно повлиява резултата на съответната диета. Друга причина за силно заниже­ната резултатност на диетотерапеетичните програми при недостатъчен прием на вода е обстоятелството, че понякога жаждата се бърка с потребност от храна. В действителност е точ­но обратно – приемът на вода на­малява усещането за глад. При­чината е, че се подава сигнал към центъра на насищането в мозъ­ка, че стомахът вече не е празен.

Затова препоръката към хора със свръх тегло и затлъстяване е да изпиват чаша вода винаги, когато изпитват чувство на глад. При недостатъчна консума­ция на водя и течности е налице риск от нарушаване функциите на нервната система (умора, гла­воболие, нарушена концентра­ция, намалена памет). Влошава се терморегулацията. Повиша­ват се нивата (концентрациите) на различни метаболити в кръв­та и клетките, съответно – рискът от развитие на бъбречно-камен-на и жлъчно-каменна болест, за­пек и др. Засилват се процесите на стареене. Нарушава се алкално киселинното равновесие. Жажда се появява, след като вече е настъпило обезводня­ване. Затова е препоръчително да не се чака ожадняване, а да се пие вода редовно и на малки порции. Не се препоръчва изпи­ване на големи количества теч­ности наведнъж, тъй като се за­труднява работата на сърдечния мускул и на бъбреците. Повишен е рискът от покачване на кръв­ното налягане и нарушаване на отделителните функции (поява на отоци).

За удовлетворяване потреб­ностите от вода се използват обикновената чешмяна и тра­пезна вода и различни видове минерални води. Препоръките на специалистите са питейната вода да е с умерена температура (нито много студена, нито много гореща) и да се приема на малки порции през целия ден. При диетични режими за отслаб­ване са подходящи води, бедни на минерали, имащи добър пикочогонен ефект, каквито са чешмяната и трапезната. Трапезните води са с ниска минерализация, тъй като са об­работени с цел дезинфекция, отстраняване на нежелани суб­станции и/или за подобряване на органолептичните качества -вкус и мирис.

Бутилираните слабо минерализирани води са добра алтер­натива на трапезните питейни води и успешно биха могли да се използват за поддържане на добро алкално-киселинно рав­новесие и оптимална хидратация (оводняване) в организма на здравия и болния човек. Различните по състав и свойства минерални води са изключител­но природно богатство на стра­ната ни и от векове се използват при лечението на редица забо­лявания.

проф. д-р Донка Байкова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Източник: списание Жената днес

Comments are closed.